General Co-Chairs

Erol Gelenbe, Imperial College, UK

Guojun Wang, Central South University, China

Qingping Zhou, Jishou University, China