Steering Co-Chairs

Minyi Guo, Shanghai Jiao Tong University, China

Hai Jin, Huazhong University of Sci. & Tech., China